Polityka prywatności

 

Hotel Górski Raj

Nasze wartości

Wysoko cenimy naszych gości i zawsze z przyjemnością witamy ich w naszym hotelu. Naszym priorytetem jest zapewnienie wyjątkowego pobytu. Pełna satysfakcja z usług hotelu Górski Raj ***  i dobra opinia naszych gości są dla nas najważniejsze.
Rozumiemy, że jedną z rzeczy, którą nasi goście od nas oczekują, jest ochrona prywatności. Z tego względu udostępniając Państwu naszą stronę internetową i mając na uwadze zaufanie jakim Państwo nas obdarzyliście poniżej podajemy zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych uzyskanych za pośrednictwem naszej strony internetowej.
 

Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Gości hotelowych jest Hotel Górski Raj – F.H.U „MALWA” Malwina Strama-Koczur z siedzibą w Poręba Wielka 662, 34-735 Niedźwiedź
 2. Gość hotelu Górski Raj *** może przy różnych okazjach zostać poproszony o podanie następujących własnych danych osobowych lub danych osobowych członków rodziny:

– dane kontaktowe: np. imię i nazwisko, numery telefonów, adresy e-mail, adres zamieszkania
– inne dane osobowe: data urodzenia, kraj stałego zamieszkania;
– informacje o dzieciach: imię i nazwisko, data urodzenia oraz wiek;
– dane karty kredytowej (wyłącznie w ramach systemu obsługi transakcji);
– preferencje i zainteresowania, np. pokój dla palących lub niepalących, preferowana lokalizacja pokoju (niższe/wyższe piętro), rodzaj łóżka)wszelkie pytania i komentarze, jakie mogą pojawić się podczas pobytu w naszym hotelu lub po jego zakończeniu.
Nie zbieramy umyślnie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia, za wyjątkiem ich imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz narodowości, które to dane są podawane przez osobę dorosłą w imieniu dzieci lub przez dzieci za pozwoleniem dorosłego. Prosimy dopilnować, aby dzieci nie podawały nam żadnych danych osobowych bez pozwolenia, np. przez Internet. W razie podejrzenia, że dziecko podało nam dane osobowe bez pozwolenia, należy skontaktować się z nami w celu ich usunięcia.

 1. Celem, dla którego Hotel Górski Raj przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich.

Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel Górski Raj jest:

 1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gości w stosunku do Hotelu,
 2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. zapewnienie najwyższej jakości usług hotelowych.

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.

 1. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
–   firmie księgowej świadczącej usługi obsługi księgowej
– firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej

 1. Dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

Dane osobowe pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
Dane osobowe pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 1. Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres: marketing@gorskiraj.com, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.
 2. Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
 3. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar EOG.
 4. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

Niezapowiedziane Wiadomości

Hotel Górski Raj zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Hotel Górski Raj rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisu, usług i newsletter (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia).

Pliki cookies

Strona internetowa www.gorskiraj.com, używa plików “cookies” w celu lepszego
dostosowania się do potrzeb naszych użytkowników.
Brak zmiany ustawienia przeglądarki interne­to­wej ozna­cza ak­cep­ta­cję dla sto­so­wa­nych na stronie www.gorskiraj.com pli­ków “co­okies”.

Czym są pliki “co­okies”?

Pliki “co­okies” są to małe pliki tek­sto­we za­pi­sy­wa­ne na urzą­dze­niu koń­co­wym użyt­kow­ni­ka, służ­ce do iden­ty­fi­ka­cji prze­glą­dar­ki użyt­kow­ni­ka w trak­cie ko­rzy­sta­nia z ser­wi­su in­ter­ne­to­we­go. Za po­mo­cą “co­okies” do­star­cza­ne są ad­mi­ni­stra­to­ro­wi in­for­ma­cje sta­ty­stycz­ne o ruchu użyt­kow­ni­ków, ak­tyw­no­ści użyt­kow­ni­ka, spo­so­bie wy­ko­rzy­sta­nia stro­ny. Po­zwa­la­ją one na do­sto­so­wa­nie tre­ści do pre­fe­ren­cji użyt­kow­ni­ka.
Dla Pań­stwa wy­go­dy strona www.gorskiraj.com  używa pli­ków “co­okies” i po­dob­nych tech­no­lo­gii m.in. po to, by do­sto­so­wać się do po­trzeb użyt­kow­ni­ków, w ce­lach re­kla­mo­wych i sta­ty­stycz­nych.
Pliki “co­okies” sto­so­wa­ne w stronie www.gorskiraj.comnie prze­cho­wu­ją żad­nych da­nych oso­bo­wych.

Po co ko­rzy­sta­my z pli­ków “co­okies”?

– Dostosowujemy zawartość stron internetowych do preferencji użytkownika
– Tworzymy statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy strony z niego korzystają, co umożliwia ulepszanie jego struktury i zawartości,
– Utrzymujemy sesję użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której nie musi on na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła,
– Pliki “cookies” wykorzystujemy do odczytywania i analizowania statystki między innymi z Google AdWords, Analytics. w sondach/ankietach blokujemy możliwość wielokrotnego oddania głosu.
Po­ziom ochro­ny przed “co­okies” usta­wia się w każ­dej prze­glą­dar­ce
Po­ziom ochro­ny przed “co­okies” można usta­wić w swo­jej prze­glą­dar­ce in­ter­ne­to­wej – aż do cał­ko­wi­te­go blo­ko­wa­nia pli­ków “co­okies”. Zwięk­sza to po­ziom bez­pie­czeń­stwa i ochro­ny da­nych, ale może także unie­moż­li­wiać nie­któ­re funk­cje strony.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest tutaj lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 

Wyrażenie zgody

Korzystanie z niniejszej witryny internetowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na warunki przedstawione wyżej.
W przypadku pytań związanych z innymi aspektami prywatności – związanych z użytkowaniem prosimy kierować na adres e-mail: marketing@gorskiraj.pl

Hotel Górski Raj ★ ★ ★

Poręba Wielka 765 / KONINKI
34-735 Niedźwiedź
www.gorskiraj.com

Manager

Rezerwacje grupowe:

Marcin Koczur
503 014 421
marcin.koczur@gorskiraj.com

Newsletter

Polecamy prenumeratę newslettera Hotelu Górski Raj, abyśmy mogli przekazywać Państwu najświeższe informacje o naszych ofertach specjalnych i promocjach.

Prosimy o podanie swojego adresu e-mail: